Disclaimer en privacyreglement

EVK Consult werkt volgens (strikte) richtlijnen op het gebied van privacy en gedragscodes.

Bekijk of download de Nobco gedragscode  

Jouw privacy is belangrijk. Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik jouw persoons-gegevens. Om je te informeren hoe EVK Consult hiermee omgaat is hiervoor een privacyverklaring opgesteld.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of niet correct is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. EVK Consult behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van EVK Consult.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.